Synonymer till vela

tveka, hesitera, tvivla, vackla