Synonymer till uppvigla

egga, hetsa, mana, stimulera, uppmana