Synonymer till slippa

undfly, undgå, undkomma, undslippa, undvika, missa, fly, rymma, slippa undan