Synonymer till slippa undan

undkomma, fly, rymma, slippa, undfly, undgå, undslippa