Synonymer till pompa

prakt, ståt, glans, storslagenhet