Synonymer till hesitera

tveka, tvivla, vackla, vela